Main Page Sitemap

Wykaz jesdnostek mogących prowadzić gry hazardowe

Do zgłoszenia o rozpoczęciu działalności gospodarczej należy załączyć wykaz zakładów produkcyjnych lub magazynów, w których są przechowywane automaty do gier.
Do ustalenia opłat, o których mowa w art.
1, prowadzący salon gier na automatach prowadzi księgę obrotu żetonami i pieniądzem gotówkowym w salonie gier na automatach.5, umieszcza się: 1) dane osoby wygrywającej (imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer pesel, a w przypadku braku numeru pesel adres zamieszkania, datę urodzenia i obywatelstwo 2) wartość wypłaconej (wydanej) wygranej; 3) datę wypłaty (wydania).Rozdział 5 Koncesje i zezwolenia Art. .Osoby te powinny ponadto przedstawić odpowiednie, uwierzytelnione, aktualne zaświadczenia, że nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, wystawione przez właściwe władze państwa, którego są obywatelami lub stałymi mieszkańcami.Jedno zezwolenie jest udzielane na prowadzenie jednego salonu gry bingo pieniężne albo określonej liczby punktów przyjmowania zakładów wzajemnych.Również jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej stanowiąca przedsiębiorstwo w spadku w rozumieniu ustawy z dnia.Podmioty urządzające i prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych są obowiązane do przekazywania, na żądanie ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub dyrektorów izb celnych właściwych do udzielenia zezwolenia, informacji dotyczących funkcjonowania tych podmiotów, w tym zestawień danych ekonomiczno-finansowych w zakresie bieżącej działalności podmiotów,.53: a) 35 otrzymuje brzmienie:.Audiowizualny system kontroli gier.13 może być prowadzona wyłącznie w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.75a75c w brzmieniu: Art.
Do postępowań w sprawach określonych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997.
Warunki prowadzenia działalności wymagającej taj poker club koncesji lub zezwolenia.

1, może zarządzić dyrektor izby celnej na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące.


Sitemap