Main Page Sitemap

Ustawa gry hazardowe 2017
ustawa gry hazardowe 2017

Decyzję o zarządzeniu konwoju doręcza się kierującemu pojazdem.
16, są obowiązane na pisemne żądanie: 1) naczelnika urzędu celno-skarbowego, w teksas holdem nasl oynanr związku z wszczętą kontrolą celno skarbową w zakresie, o którym mowa w art.Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 1) warunki wykonywania kontroli, o której mowa w art.Nadzór nad realizacją zadań KAS.1 ustawy z dnia 21 listopada 1996.270 fałszowanie dokumentu i używanie go za autentyczny, art.Dane udostępniane przez Szefa KAS Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w celu wykonywania ustawowych zadań przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie opracowywania aktuarialnych analiz i prognoz w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz weryfikacji danych własnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zmierzającej do skutecznego poboru należności.Obowiązek kontrolowanego informowania o zmianie adresu Jeżeli w toku kontroli celno-skarbowej ujawniono nieprawidłowości, kontrolowany ma obowiązek zawiadomienia naczelnika urzędu celno-skarbowego o każdej zmianie swojego adresu dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia kontroli celno-skarbowej.Jeden egzemplarz wyniku kontroli przekazywany jest do właściwego dla kontrolowanego naczelnika urzędu skarbowego.3 katalog pojęć ustawowych pkt 11 ustawy z dnia.Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów kontroli celno-skarbowej, sposób przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów, sposób i tryb udostępniania kontrolowanemu, reprezentantowi kontrolowanego i pełnomocnikowi.193a żądanie przekazania ksiąg podatkowych prowadzonych przy użyciu programów komputerowych 2 Ordynacji podatkowej, jeżeli kontrahent podatnika prowadzi księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych; 3) udzielenie wyjaśnień związanych z dostawą towaru lub usługi, w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową.UE L 72 z, str.115 odpowiedzialność wspólnika i komplementariusza za zaległości podatkowe spółki 4 Ordynacji podatkowej.Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 1) wzór sztandaru KAS, poker barcelona 2017 live 2) podstawowe elementy wzoru sztandaru nadawanego izbom administracji skarbowej, którym ten sztandar jest nadawany, 3) tryb nadawania sztandarów, o których mowa w ust.51 dostęp do informacji uzyskanych przez KAS w toku kontroli lub postępowania stosuje się odpowiednio.2 pkt 1 ustawy z dnia.Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego wykonywania zadań, w szczególności nadzoru nad działalnością dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych, naczelników urzędów celno-skarbowych, dyrektora Szkoły oraz dyrektorów komórek organizacyjnych urzędu obsługującego ministra oraz kształtowania polityki kadrowej.Szef Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie, o którym mowa w ust.15 stosuje się odpowiednio.2, nie biegną w soboty i dni ustawowo wolne od pracy.
190 zawiadomienie strony o terminie przeprowadzenia dowodu 1, art.
Organy podatkowe oraz organy Straży Granicznej umożliwiają organom KAS dostęp do gromadzonych przez siebie informacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub oprogramowania interfejsowego, o którym mowa w art.
Sitemap