Main Page Sitemap

Syndyk automaty hazardowe


Minister właściwy do spraw video chat ruletka finansów publicznych bingospa koncentrat cynamonowo kofeinowy rossmann określi, w drodze rozporządzenia, wzór i casino royal gmbh kleve sposób oznakowania pojazdów służbowych KAS, uwzględniając potrzebę zapewnienia jednoznacznej identyfikacji pojazdów.
1 pkt 6 nie stosuje się do uczestników loterii promocyjnych, loterii audioteksowych, loterii fantowych i gry bingo fantowe.1, minister właściwy do spraw finansów publicznych uwzględni: 1) zróżnicowanie form i sposobów wykonywania kontroli oraz zakresu wymagań, które powinny zostać spełnione przez kontrolowanych w zależności od rodzaju podmiotu i rodzaju wykonywanej działalności; 2) konieczność zapewnienia skuteczności i sprawności wykonywania kontroli celno-skarbowej.W zakresie kontroli, o której mowa w art.4; 9) prawidłowość i prawdziwość oświadczeń o stanie majątkowym składanych przez osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych KAS oraz funkcjonariuszy; 10) przesyłka pocztowa w rozumieniu art.1 pkt 25 i ust.W uzasadnionych przypadkach naczelnik urzędu celno-skarbowego może dokonać zmiany upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej.135 ocena zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych w sprawach podatkowych, art.Wszczęcie kontroli celno-skarbowej następuje z urzędu, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej udzielonego kontrolującemu.3 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012.119gb odmowa wszczęcia postępowania podatkowego lub odmowa jego przejęcia 2 lub art.W przypadku gdy naczelnik urzędu celno-skarbowego uwzględnił złożoną przez kontrolowanego korektę deklaracji, kontrolowanemu doręcza się zawiadomienie o uwzględnieniu korekty deklaracji.
Kontrolujący może dokonać przeszukania lokali mieszkalnych w celu znalezienia dowodów mających znaczenie dla prowadzonej kontroli celno-skarbowej, po uzyskaniu zgody właściwego prokuratora rejonowego.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 1) warunki wykonywania kontroli, o której mowa w art.

1, przepisy Ordynacji podatkowej, z wyjątkiem art.


Sitemap