Main Page Sitemap

Rynek gier hazardowych w polsce


W praktyce obsługa przedsiębiorców ma być sprawniejsza uproszczony zostanie proces rejestracji oraz dokonywania zmiany danych wpisywanych do ceidg.
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.
Zp Rozporządzenie w sprawie dodatkowych badań tachografu zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 30 sierpnia 2018.Po zmianach będzie to ustawa o systemie monitorowania przewozu towarów (konieczne zmiany zostaną również wprowadzone w innych ustawach).Skarga RPO obejmuje również Ordynację podatkową, której przepisy umożliwiają dochodzenie przedawnionych zobowiązań podatkowych, jako że zobowiązania te nie wygasają po pięciu latach na skutek zawieszenia biegu terminu, a co konsekwencji powoduje, że mogą być dalej egzekwowane.Aby wziąć udział w badaniu należy wypełnić anonimową ankietę, wyniki będą prezentowane jedynie w postaci zbiorczych zestawień odpowiedzi.Zawarte przez sekretarza stanu, Szefa KAS Mariana Banasia i Szefową litewskiej administracji podatkowej Editę Januien porozumienie w sprawie bezpośredniej dwustronnej współpracy administracyjnej w zakresie zwalczania oszustw w podatku od wartości dodanej, umożliwi szybszą wymianę informacji pomiędzy administracjami podatkowymi obu krajów i przyczyni się do zwiększenia.Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, która przewiduje dalsze zawieszenie pobierania podatku od sprzedaży detalicznej.W budynku Giełdy Papierów Wartościowych.Komisji VAT-owskiej w kontekście tzw.W sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2019.P.Teraz, po pięciu latach URE zaczęło żądać kolejnych (drugich) opłat koncesyjnych wyliczonych w oparciu o te same podstawy.Pb Prezydencki projekt zmiany Kodeksu spółek handlowych.Dodatkowo podmiot składający kaucję gwarancyjną jest zobowiązany do złożenia wniosku o przyjęcie kaucji gwarancyjnej.Nowe rozwiązania informatyczne mają przyczynić się do skuteczniejszej walki z szarą strefą.Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.Likwidacja firmy, utrata miejsc pracy, utrata wpływów do budżetu to tylko niektóre istotne dla życia społeczno-gospodarczego państwa konsekwencje dotychczasowego braku regulacji prawnych na wypadek śmierci przedsiębiorcy (osoby fizycznej).Wrażliwych (chodzi o paliwa silnikowe i ich pochodne, w tym biodiesel; dodatki do paliw; oleje smarowe; odmrażacze na bazie alkoholu etylowego; rozcieńczalniki i rozpuszczalniki; alkohol etylowy częściowo i całkowicie skażony lotto odebranie nagrody oraz susz tytoniowy a także produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, zagrożonych brakiem dostępności.6 kodeksu karnego 10 lat dla przestępcy wyrządzającego szkodę, której wartość przekracza złotych (dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości w rozumieniu art.Okres przechowywania danych geolokalizacyjnych wynosić będzie 12 miesięcy, licząc od daty zakończenia przewozu towaru, chyba że przed upływem tego terminu wszczęte zostanie postępowanie administracyjne, w którym dane te są niezbędne, w takim przypadku dane geolokalizacyjne będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania administracyjnego.


Sitemap