Main Page Sitemap

Koncesję na prowadzenie kasyna wydaje


13 stosuje się odpowiednio do nierezydentów będących osobami fizycznymi nieposiadającymi obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z tym że osoby te są obowiązane, na żądanie organu udzielającego koncesji lub zezwolenia, przedstawić aktualne zaświadczenie, że nie były skazane na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wskazanego w żądaniu.
Informację o ustanowieniu dopłaty, o której mowa w ust.
3)Na ile jest wydawana koncesja?23b poddanie automatu badaniu sprawdzającemu ust.Nie wydaje się decyzji, o której mowa w ust.Obowiązki podmiotu urządzającego gry hazardowe.27 zakaz wstępu i uczestnictwa w grach osób małoletnich ust.Przez zdarzenia wirtualne rozumie się generowane komputerowo zdarzenia dotyczące sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt.O radiofonii i telewizji (Dz.Zmiany struktury kapitału zakładowego spółek prowadzących działalność w zakresie gier.Jednostka badająca upoważniona do badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier jest obowiązana poinformować ministra właściwego do spraw finansów publicznych o każdej zmianie dotyczącej osób, o których mowa w ust.Orzeczenia: 8 Porównania: 1 Przypisy: 1 Art.Zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji W ustawie z dnia.Podmiot urządzający grę hazardową jest obowiązany, na żądanie uczestnika takiej gry, wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej.O giełdach towarowych (Dz.1, zobowiązanej do ustanowienia przedstawiciela bez przedstawiciela przez okres dłuższy niż 2 miesiące.2, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w terminie 2 miesięcy od dnia wygrane wyniki mini lotto otrzymania wniosku.
Na pisemne żądanie naczelnika urzędu celno-skarbowego, w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że zarejestrowany automat lub urządzenie do gier nie spełnia warunków określonych w ustawie, podmiot eksploatujący ten automat lub urządzenie jest obowiązany pokemon karty gra pc poddać automat lub urządzenie badaniu sprawdzającemu.

2 pkt 1, 3, 4, 5, 7 i 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997.

Sitemap