Main Page Sitemap

Kasa fiskalna bingo instrukcja


kasa fiskalna bingo instrukcja

Odbiorcy danych, pana/Pani dane możemy udostępniać podmiotom świadczącym na rzecz posnet Polska.A.
Inspektor Ochrony Danych, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować w sprawach związanych z Pana/Pani party poker team pros danymi osobowymi, w szczególności w celu realizacji Pana/Pani praw w tym zakresie, przy wykorzystaniu następujących danych buster blackjack pechanga kontaktowych.
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).
Prawa osoby, której dotyczą dane, przysługują Panu/Pani następujące prawa: prawo dostępu do Pana/Pani danych oraz otrzymania ich kopii prawo do sprostowania (poprawiania) Pana/Pani danych prawo do usunięcia Pana/Pani danych (jeżeli cofnął Pan/cofnęła Pani zgodę na przetwarzanie lub Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy.W celu uzyskania szczegółowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych kliknij poniżej.Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pana/Pani danych są nadrzędne wobec Pana/Pani praw, lub też, że Pana/Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).Z siedzibą w Warszawie przy.Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego.Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych.Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan/Pani zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w następujących przypadkach: a) kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się Pan/Pani usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.Administrator danych, my, posnet Polska.A.
Warszawy w Warszawie, xiii Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, NIP:, application poker hors ligne o wpłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości.000.080,00 zł, jesteśmy administratorem Pana/Pani danych osobowych.Nie istnieje podstawa przetwarzania danych w celu realizacji jakiejkolwiek z umów wskazanych w ust.
3 powyżej - może Pan/Pani zażądać, abyśmy je usunęli).
Kategorie danych, które przetwarzamy, przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe podane w formularzu kontaktowym.


Sitemap